חיבורים | פרשת נשא

הרב אליעזר קשתיאל

ז בסיוון תשע"ז

חיבורים | פרשת נשא

הרב אליעזר קשתיאל

ז בסיוון תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: �������� ������
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18648 גוונים שונים ביחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [123]עמ' רמ'- רמא' פס' סז'- סח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתשרי תשפ"ד 37:40
שבת ומועדים הרב דוד טורנר 63 18650 הדרישה של יונה לאמת | יום כיפור חגים- הרב טורנר ז בתשרי תשפ"ד 1:00:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18649 קשר הפרט לאומה הישראלית בנויה על עומקה המוסרית של האומה | אורות ישראל [22] פרק ב' פס' ז' -ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בתשרי תשפ"ד 27:25
שבת ומועדים כללי 37 18643 הרב ערן טמיר -בין חטא לתשובה... מאהבה | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18647 הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו בתשרי תשפ"ד 56:15
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 18642 כיצד מצוות הווידוי הפרטית - מתקנת את הרשעה העולמית | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 36:05
שבת ומועדים הרב דוד אמתי 73 18644 כמה טעמים לתפילת כל נדרי | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 43:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18636 לטהר את המוות שבחיים | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 42:50
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18637 פרשת האזינו | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ו בתשרי תשפ"ד 07:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18638 שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ד 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18626 נביא ונבואה והסיבה לכך שהעולם הבא לא מופיע בתנך | תפארת ישראל [93] , פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ה בתשרי תשפ"ד 40:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18645 הקודש שמתגלה בשבתות ומועדים והארת יום הכיפורים | יום כיפור [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 1:20:55
הלכה הרב עקיבא קשתיאל 46 18646 מצוות נטילת ארבעת המינים ביום הראשון ובשאר הימים במקדש ובמדינה | סוכות [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 57:35
מוסר הרב עקיבא קשתיאל 46 18623 אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא | מסילת ישרים [5], פרק א' מסילת ישרים - הרב עקיבא [תשפ"ד] ד בתשרי תשפ"ד 56:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18635 אמונה אינה זריקת השכל | כוזרי [32] , פס' פז'- צ' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 35:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18633 החסיד הלאומי- איש החזון שכותב את ההיסטוריה | מסילת ישרים [49] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בתשרי תשפ"ד 54:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18653 מסורת הקבלה בכוזרי | כוזרי [31] , מאמר ראשון סע' טז' -כה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 39:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18652 תעודת הכפירה | יסורים ממרקים [18] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 52:30
אמונה הרב איתן קופמן 52 18641 האם אפשר לעשות תשובה על חטאים שנופלים בהם שוב ושוב | כללי כללי - הרב איתן ג בתשרי תשפ"ד 52:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 18630 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
הרב אליעזר קשתיאל 15 18631 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18632 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 18624 הוידוי וכוח תשובת האדם | שיעור הכנה ליום כיפור חגים - הרב יהודה סדן ג בתשרי תשפ"ד 1:19:45
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 18622 קורות היום | צום גדליה כללי - הרב עקיבא ג בתשרי תשפ"ד 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18629 הלאומיות הישראלית יוצרת חן ומעדנת את הפרט ואת הכלל | אורות ישראל [21] פרק ב' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט באלול תשפ"ג 13:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18628 יחסי גומלין של הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [122] עמ' רלח' -רלט' פס' סה' - סו אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט באלול תשפ"ג 50:45
הלכה הרב נריה בולאק 70 18640 עומק העניין שלא תוקעים בשופר בראש שחל בשבת | בהלכה ובאגדה [3] בהלכה ובאגדה- הרב נריה [תשפ"ד] כ"ט באלול תשפ"ג 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18627 גבורות ה' [41] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 30:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18619 הלכות ראש השנה ושלוש דרגות בשמיעת שופר | על השבת [30] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 36:05
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 18615 ראש השנה | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא כ"ח באלול תשפ"ג 04:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18634 שבת ראש השנה- פרשיית העקידה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"ג 40:55
שבת ומועדים הרב יאיר אטון 60 18621 תקיעת שופר בר''ה שחל בשבת | שבת ראש השנה סוגיה מהפרשה - הרב יאיר אטון כ"ח באלול תשפ"ג 38:05
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 18614 דין ורחמים בראש השנה | ראש השנה חגים - הרב עקיבא כ"ז באלול תשפ"ג 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18618 יכולת ההתקדמות יכולה להיות רק אם יש את היכולת ליפול | פרשת וילך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז באלול תשפ"ג 55:00
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 18613 למהותה ועניינה של ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב יהודה סדן כ"ז באלול תשפ"ג 59:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18625 תפארת ישראל [92] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ז באלול תשפ"ג 53:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18611 אהבה ללא גבולות | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ג 27:45
מוסר הרב עקיבא קשתיאל 46 18616 בניית המוסר בצורה עצמית | מסילת ישרים [4] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב עקיבא [תשפ"ד] כ"ו באלול תשפ"ג 52:05
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 18608 הכנה רוחנית לראש השנה וסוד קודשת הזמנים | ראש השנה חגים - הרב איתן קופמן כ"ו באלול תשפ"ג 47:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18610 הראיה לעומת ההוכחות | כוזרי [30] , מאמר ראשון סע' טו' -טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 48:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18620 השמחה, הקנאות ולקיחת האחריות של החסיד | מסילת ישרים [48] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו באלול תשפ"ג 55:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18609 התגובה לחשכת מושגי האלוקות | יסורים ממרקים [17] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 57:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18617 נקודת היסוד של מעמד הר סיני | כוזרי [31] , פס' פז'- פט' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 25:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18612 שמיעת קול שופר היא שמיעת הצלילים הדקים של דבר ה' | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ו באלול תשפ"ג 53:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18594 האמון והבטחון שלנו בה' | מגילת שיר השירים [4] פרק ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] כ"ה באלול תשפ"ג 46:45
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18602 מיזוג תורת הבנים ושיחת האבות | אורות התחיה [29] , פס' יד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ה באלול תשפ"ג 42:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18607 עניין הסליחות וי''ג מידות | הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ה באלול תשפ"ג 53:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 18599 ראש השנה יום הדין | ראש השנה חגים - הרב יהודה סדן כ"ה באלול תשפ"ג 55:50
שבת ומועדים הרב איתי הלוי 51 18598 שילוב דרכים בחזרה בתשובה | ראש השנה חגים - הרב איתי כ"ה באלול תשפ"ג 35:45
אמונה הרב אלי סדן 14 18606 תורת ה' בארץ- חלק שני | כללי כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשפ"ג 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18595 האדם הישר צריך להאמין בחייו | אורות התורה [39] , פרק יא פס' א-ב אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ג 55:10
כתבי הראי"ה הרב איתי הלוי 51 18597 חסרון השכל וחסרון ההרגשה אצל הרשעים | עין איה [32] , שבת א, פרק שני פס' קעח' עין איה שבת א'- הרב איתי [תשפ"ג] כ"ד באלול תשפ"ג 45:10
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 18601 טביעות עין וסימנים -חלק רביעי | סוגיות בעין איה [4] עין איה שבת א פס' קו' סוגיות בעין איה - הרב יהודה [תשפ"ד] כ"ד באלול תשפ"ג 51:30
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 18585 לשמוע קול שופר | שיעור לראש השנה חגים - הרב פנחס כ"ד באלול תשפ"ג 43:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18593 בישראל הריבוי החומרי מאפשר התרחבות כלי הביטויי | אורות ישראל [20] פרק ב' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשפ"ג 44:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18604 העצמיות בכנסת ישראל - להיות מקבל | אורות הקודש ג, [3], מערכת מוסר הקודש, העצמיות והמלחמה הפנימית , פס' עט' אורות הקודש ג [תשפ"ד] הרב דוד טורנר כ"ב באלול תשפ"ג 01:07:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18592 שני צדדים לדמיון - מתחת לשכל ומעליו | אורות הקודש א' [121] עמ' רלז' פס' סד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב באלול תשפ"ג 50:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18591 ברית הדיבור של ישראל | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באלול תשפ"ג 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18587 הופעת ה' בעולם תלויה בישראל | גבורות ה' [40] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"א באלול תשפ"ג 39:40
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18581 פרשת ניצבים וילך | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא כ"א באלול תשפ"ג 06:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18596 תקיעת שופר- זמן פתיחת רגשי הלב הנעלים | על השבת [29] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] כ"א באלול תשפ"ג 32:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18578 אמונה, מסורות נפש ותורה שבעל פה - שלושת היסודות שהשרישו האבות באומה | הכנה לראש השנה חלק ב חגים - הרב אוהד כ באלול תשפ"ג 29:10
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 18600 טביעות עין וסימנים -חלק שלישי | סוגיות בעין איה [3] ,עין איה שבת א פס' קו' סוגיות בעין איה - הרב יהודה [תשפ"ד] כ באלול תשפ"ג 54:30
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18603 מהותה של כנסת ישראל והתשוקה הנשמתית | אורות ישראל [3], פרק א פס' ג אורות ישראל- הרב עקיבא [תשפ"ד] כ באלול תשפ"ג 39:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18580 שמיעת הפרגוד ממעמקי הנפש | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ באלול תשפ"ג 51:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18576 תורה לאומית כביטוי לנצחיות התורה | תפארת ישראל [91] , פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ באלול תשפ"ג 58:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18575 דבקות באמת שמובילה לאהבה | מסילת ישרים [47] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באלול תשפ"ג 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18573 הגדרת האמונה בשפת החבר | כוזרי [29] , מאמר ראשון סע' י'- טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18579 הוכחת הקשר הדיבורי בין האל לאדם | כוזרי [30] , פס' פז' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 24:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18572 יראה תתאה שמנותקת ממקורה | ייסורים ממרקים [16] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 57:30
מוסר הרב עקיבא קשתיאל 46 18574 עליית קומה במושגים הרוחניים | מסילת ישרים [3] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב עקיבא [תשפ"ד] י"ט באלול תשפ"ג 58:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18577 קול השופר הוא הוצאת הקול הפנימי של הנשמה | הכנה לראש השנה חלק א' חגים - הרב אוהד י"ט באלול תשפ"ג 46:35
אמונה הרב אלי סדן 14 18605 תורת ה' בארץ- חלק ראשון | כללי כללי - הרב אלי י"ט באלול תשפ"ג 01:31:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18569 ביטוי אהבת ה' אלינו בבשמים ובמצוות והאמון שלנו בקב''ה | מגילת שיר השירים [3], פרק א' -ב' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] י"ח באלול תשפ"ג 53:30
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 18570 הבחינה המיוחדת שבחיי אבות ומשמעות הכח הזה בשיבת ציון | אורות התחיה [28] , פס' יד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י"ח באלול תשפ"ג 44:30
אמונה הרב אלי סדן 14 18588 היחס ללימוד אמונה ולהבנת דברי חז"ל | כללי כללי - הרב אלי י"ח באלול תשפ"ג 01:50:55
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 18571 פגישה עם האלוקות במקום השגת האלוקות | זרעונים [3] צמאון לאל חי זרעונים - הרב יהודה [תשפ"ד] י"ח באלול תשפ"ג 53:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18567 בזכות החוצפא יסגי התורה הפנימית מתבארת | אורות התורה [38] , פרק י' פס' טז'- יז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ג 51:10
אמונה הרב יהודה סדן 49 18568 כוזרי 02, הסיבה לביסוס הספר על סיפור המלך, יז' אלול כוזרי [תשפ"ד] הרב יהודה סדן י"ז באלול תשפ"ג 53:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18566 ביחיד ובאומה ישנם איזונים שדורשים שימור | אורות הקודש א' [120] עמ' רלה' פס' סג' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו באלול תשפ"ג 48:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים